กระบือแม่นํ้าพบมากใน ประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิยิปต์ ประเทศในยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออก เป็นกระบือที่ให้นมมากและมีลักษณะเป็นกระบือนมเลี้ยงไว้เพื่อรีดนม กระบือแม่นํ้าจะมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ พันธุ์นิลิราวี พันธุ์เมซานี พันธุ์เซอติ และพันธุ์เมดิเตอเรเนียน เป็นต้น

กระบือประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่รูปร่างแข็งแรง ลักษณะทั่วไป มีผิวหนังสีดํา หัวสั้น หน้าผากนูน เขาสั้นและบิดม้วนงอ ส่วนลําตัวจะลึกมาก ประเทศไทยเคยนําเข้ากระบือพันธุ์มูร่าห์โดยกรมปศุสัตว์เมื่อปี พ.ศ. 2521 จํานวน 90 แม่ จากประเทศอินเดีย มาเลี้ยงเพื่อศึกษาทางด้านแนวทางการ เพิ่มผลผลิตนํ้านมที่สถานีบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี ในขณะนั้น และมีการผสม ข้ามพันธุ์กับกระบือปลักไทย แต่ด้วยเหตุผลทางด้านนโยบายและกระแสการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือไทย jobs-ohio.org

จึงได้หยุดการดําเนินการลง แต่ในปจจุบันยังคงมีการเลี้ยงอยู่บ้าง โดยเอกชนไม่กี่รายในแถบภาคกลาง และภาคตะวันออก ในส่วนของกรมปศุสัตว์เองมีการเลี้ยงกระบือพันธุ์เมซานาหรือเมซานี ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้น้อมเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 50 แม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542

ปัจจุบันทําการเลี้ยงเพื่อ ศึกษาวิจัยอยู่ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปริมาณและองค์ประกอบของนํ้านมกระบือเมซานี และการผลิตชีสและมีแผนที่จะดําเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมกระบือเมซานี เช่น ชีส โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว พร้อมทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการตลาดของนมกระบือในประเทศไทย และส่งเสริมให้เป็นอาชีพกับเกษตรกรต่อไป