ปัจจุบันความสําคัญของกระบือที่มีต่อสังคมไทยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา

ชาวนาได้นําเอาเครื่องมือเครื่องใช้และความรู้สมัยใหม่ที่ เกี่ยวกับการทํานาเข้ามาใช้แทนที่กระบือมากขึ้น ทําให้การใช้แรงงานกระบือรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และความรู้แบบพื้นบ้านลดความสําคัญลงและขาด

การพัฒนาให้ทันสมัย ดังนั้นโอกาสที่กระบือจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมจึงลดลง แต่สิ่งที่กระบือได้เคยสร้างสรรค์ไว้แล้วหลายอย่าง ยังคงรับใช้สังคมอยู่ได้ แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเพียงใดและอย่างไรนั้น ในอนาคตคนเป็นผู้กําหนด gclub

ความสําคัญของกระบือไทย
ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนมากมีอาชีพทําการเกษตร มีพื้นที่ถือครองน้อย

ส่วนมากทําการเกษตรผสมผสานปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ดิน อากาศ นํ้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีทําเลเหมาะแก่การปลูกข้าว

ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพึ่งพาปจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการดํารงชีพ เช่น การนํากระบือมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกข้าวทุกขั้นตอน จนเกิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างๆที่งดงาม ให้คนอยู่อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืน จนก่อเกิดเป็นภูมิปญญาในการจัดการต่างๆมากมาย

ข้อได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ
1. เลี้ยงง่าย ลงทุนตํ่า ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพตํ่าได้ดี
2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินน้อยเพราะเกษตรกรมีภูมิปญญาและพื้นที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน และผลิตลูกขายเพิ่มรายได้
3. กระบือที่มีการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรคที่ถูกต้องจะให้ผลผลิตสูง ได้เท่าเทียมกับโคพันธุ์ต่างประเทศทีเลี้ยงในสภาพเดียวกัน
4. พื้นที่ว่างเปล่าหรือที่นํ้าท่วมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช้เลี้ยงขุนกระบือในระยะสั้นได้ดี