การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

สัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารต่างกัน  ซึ่งการให้อาหารสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
 1.1 สัตว์ที่ให้เนื้อ  เช่น  วัว  หมู  ไก่  ปลาเป็นต้น

 การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

 วัว                                  หญ้า  ฟาง

การให้อาหารวัวนั้น อาหารจะมี 2 ประเภท คือ
1. อาหารหยาบ คือ อาหารที่มีเปอร์เซนต์ของเยื่อใยสูง และมีโปรตีนต่ำ ได้แก่
             1.1 หญ้า อาจได้จากทุ่งหญ้าตามธรรมชาติหรือจากการทำแปลงหญ้า แต่ในการเลี้ยงวัวเราทำจะทำแปลงหญ้าเอง เพราะเป็นที่ทราบกันว่าวัวต้องการอาหารที่ค่อนข้างดี  และต้องมีแปลงหญ้าคุณภาพดี หญ้าที่แนะนำ คือ หญ้าขน หญ้ารูซี เหมาะกับการเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม
            1.2 วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอื่นๆ เช่น ฟางข้าว เปลือกสัปปะรด ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย ถึงแม้วัสดุที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีคุณค่าอาหารค่อนข้างต่ำ แต่ก็สามารถใช้เลี้ยงวัวได้
2. อาหารข้นหรืออาหารผสม อาหารข้น คือ อาหารที่มีเปอร์เซนต์เยื่อใยต่ำ มีเปอร์เซนต์โปรตีนสูง มีการย่อมได้สูง ประกอบด้วยวัสดุต่างๆที่มีคุณค่าทางอาหารสูงผสมกันให้ครบส่วนตามความต้องการของวัว ใช้เสริมกับอาหารหยาบ และอาจจะเลือกใช้สูตรให้เหมาะสมกับวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและราคา

 

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

   

หมู                                   รำ  ข้าว   เศษอาหาร

         1.  พันธุกรรมของสุกรที่จะนำมาขุนเป็นสุกรเนื้อ พันธุ์มาตรฐานส่วนใหญ่เป็น 3 สายเลือด ซึ่งควรจะทราบอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงอายุและน้ำหนัก จึงจะสามารถประกอบสูตรอาหารได้ถูกต้องตามความต้องการของพันธุกรรม

2.  ชนิดของพื้นคอกและโรงเรือน

3.  การจัดการและวิธีการให้อาหาร

4.  น้ำหนักและอายุของแต่ละช่วงฤดูกาลที่ส่งสุกรจำหน่าย

ปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ถ้าได้ข้อมูลละเอียดและถูกต้องก็จะสามารถนำมาพัฒนาการประกอบสูตรอาหาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงดังนี้

1.  ประกอบสูตรอาหารให้สุกรขุนได้รับสารอาหารต่อตัวต่อวันให้พอเหมาะโดยไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป

2.  ต้องรู้ขบวนการใช้ประโยชน์ของอาหารสุกร สุกรเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ 3 ทางคือ ดำรงชีพ ทำกิจกรรมต่างๆ และเจริญเติบโตคือ ให้เนื้อและให้ผลผลิต ดังนั้นจะต้องให้อาหารให้พอเพียงแต่ไม่ใช่มากเกินพอ ถ้าให้อาหารไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถลดต้นทุนได้และยิ่งกลับทำให้คุณภาพซากไม่ดีอีกด้วย

3.  จะต้องรู้อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่ใช้ประโยชน์ ตามปกติอัตราการเจริญเติบโตของสุกรจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเพียงระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยๆ ลดลง และในทำนองเดียวกันประสิทธิภาพการใช้อาหารจะค่อยๆ ลดลงเมื่อสุกรมีอายุมากขึ้น

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

ไก่ ข้าวเปลือก อาหารสำเร็จรูป

ปกติแล้วการเลี้ยงไก่พื้นบ้านมักจะปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเองตามมีตามเกิด หรือตามธรรมชาติ โดยที่ผู้เลี้ยงอาจมีการให้อาหารเพิ่มเติมบ้างในช่วงตอนเช้า หรือตอนเย็นอาหารที่ให้ก็เป็นพวกข้าวเปลือก ปลายข้าว หรือข้าวโพด เป็นต้น

1.2 สัตว์ที่ให้นม  เช่น  วัว  แพะ เป็นต้น

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

โคนมเป็นสัตว์สี่กระเพาะ   หรือที่เรียกว่า   สัตว์เคี้ยวเอื้อง   ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทนี้จะมี 2 ชนิด  คือ  อาหารหยาบ  เช่น หญ้า  ถั่วอาหารสัตว์   ฟางข้าว   และอาหารข้น   เช่น  อาหารผสม   ในการให้อาหารแก่โคนม   อาหารทั้ง 2 ชนิดจะมีความสำคัญเท่า ๆ กันและต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อที่จะทำให้โคนมสามารถให้น้ำนมได้สูงสุดตามความสามารถของโคแต่ละตัวที่จะแสดงออก   

การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร

   แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคล้ายโค แพะมีกระเพาะหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในย่อยอาหารและสังเคราะห์ไวตามิน ดังนั้นการให้อาหารข้นเสริม ก็ควรระมัดระวังอย่าให้อาหารที่มีสารต้านหรือทำลายจุลินทรีย์ 
 
            โดยเฉพาะอาหารสุกรมักมีสารดังกล่าวอยู่ ในปัจจุบันการผสมอาหารข้นสำหรับแพะ-แกะจำหน่าย ยังไม่แพร่หลายเกษตรกรอาจใช้อาหารโคนมผสมสำเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปเลี้ยงแพะแทน อาหารข้นสำหรับแพะได้ หรือหากต้องการผสมอาหารข้นเลี้ยงแพะเอง ก็สามารถทำได้ตามสูตรอาหารที่ให้ไว้ท้ายตารางการให้อาหารที่จะกล่าวต่อไป
 
            ปกติแพะมีความต้องการอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดต่างๆ ในปริมาณวันละประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวแพะ และต้องการอาหารข้นประมาณวันละ 0.5-1.0 กิโลกรัม
 
            นอกจากนั้นแพะยังต้องการน้ำและแร่ธาตุ เสริมเป็นประจำอีกด้วย แพะต้องการน้ำกินวันละประมาณ 5-9 ลิตร ความต้องการน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพตัวแพะและภูมิอากาศ เกษตรกรที่เลี้ยงแพะแบบพื้นบ้าน มักไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการจัดหาน้ำให้แพะกิน จึงทำให้มีปัญหาแพะเจ็บป่วยอยู่เสมอ สำหรับแร่ธาตุที่ให้แพะกินผู้เลี้ยงจะใช้แร่ธาตุก้อนสำเร็จที่มีขายอยู่ให้แพะกินก็ได้ แต่ควรคำนึงด้วยว่าแร่ธาตุก้อนนั้นไม่ควรแข็งเกินไป ทั้งนี้เพราะลิ้นของแพะสั้นกว่าลิ้นของโค การเลียแร่ธาตุ แต่ละครั้งจึงได้ปริมาณที่น้อย หากจะทำการผสมแร่ธาตุสำหรับเลี้ยงแพะเองก็สามารถทำได้ตามสูตรที่จะให้ต่อไปนี้ แต่การผสมแร่ธาตุเองมักมีปัญหาที่แร่ธาตุไม่เป็นก้อน จึงทำให้สิ้นเปลืองเพราะหกทิ้งมาก

1.3 สัตว์ที่ให้ไข่  เช่น  เป็ด  ไก่เป็นต้น
               เป็ด  ไก่ ข้าวเปลือก  อาหารสำเร็จรูป

                                                                                          การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร   การให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช้เป็นอาหาร
          
          2)  ให้อาหารสัตว์ในปริมาณที่เพียงพอ
          3)  ดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวได้กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
          4)  ให้อาหารเป็นเวลาและให้ตรงเวลา
          5)  ให้น้ำที่สะอาดแก่สัตว์