จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจสัตว์เลี้ยง สำหรับผู้ประกอบการไทย

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ แต่สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจก็ควรมีการศึกษาและพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประกอบการในการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สรุปเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้น เป็นไปตามพลวัตของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอยู่เสมอ ก็คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ (อาทิ นิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทไหน ต้องการสินค้าและบริการแบบใด) ติดตามข่าวสาร กระแสหรือเทรนด์ที่ได้รับความนิยม

เพื่อนำมาต่อยอดหรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ การเพิ่มความน่าสนใจโดยการออกสินค้าใหม่ๆ หรือบริการที่จูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการ ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง แม้จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงก็ตาม