ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์

1.ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นการ ฝึกฝนให้ผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ทำให้ผ่อนคลายจาก ความตึงเครียด และมีสุขภาพจิตที่ดี ในขณะเดียวกันการเลี้ยงสัตว์ยังเป็น การออกกำลังกายในการปฏิบัติดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพกาย ที่ดีอีกด้วย เช่น การพาสุนัขเดินเล่น การล้างและการจัดแต่งตู้ปลา การทำ ความสะอาดกรงนก เป็นต้น

2.ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีอาหารไว้รับประทานภายในครอบครัว ในกรณีที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหาร เช่น การเลี้ยงไก่เพื่อนำเนื้อและไข่มาเป็นอาหาร

3.ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีแรงงานจากสัตว์ไว้ช่วยในการทำงาน เพราะการทำการเกษตร บางอย่างยังต้องอาศัยแรงงานจากสัตว์ เช่น การใช้แรงงานจากควายใน การไถพรวนดินเพื่อปลูกพืช การใช้แรงงานจากช้างในการลากท่อนซุง

4.ช่วยให้มีปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์มาใช้ในการปลูกพืช เช่น มูลวัว มูลควาย มูลเป็ด – ไก่ มูลค้างคาว

5.การเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทผู้เลี้ยงสามารถยึดเป็นอาชีพได้ เช่น การเลี้ยงและ การเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อจำหน่าย