สัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

ที่อยู่สัตวเลี้ยงที่ใช้เป็นอาหาร

1. สัตว์ที่ให้ไข่  เช่น  เป็ด  ไก่เป็นต้น

1.1 เป็ด

 

1.2 ไก่

          ที่อยู่ของเป็ดกับไก่ คือก็คือ เล้า  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก  เช่น   ไก่  เป็ด  โดยจะมีหลังคากันแดดกันฝน

          ที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์เลี้ยง  ควรมีลักษณะ  ดังนี้
          1)  มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง
          2)  มีความมั่นคง  แข็งแรง  ทนทาน  กันแดด  กันฝน  และให้ความปลอดภัยแก่สัตว์
          3)  อยู่ที่โล่ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ทำความสะอาดได้ง่าย
          4)  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหรือรบกวนสุขภาพของผู้อื่น

          การดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง  ควรปฏิบัติดังนี้
          1)  หมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของสัตว์
          2)  หมั่นตรวจดูว่า  ที่อยู่ของสัตว์มีส่วนใดชำรุด  เมื่อพบควรรีบซ่อมแซม
          3)  คอยดูแลและกำจัดสัตว์ที่ชอบทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์  เช่น  ปลวก  มอด
          4)  เมื่อสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ควรจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เพียงพอกับสัตว์