สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน

^^ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน^^

1. ช้าง

สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน

2. ม้า

สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใช้แรงงาน  ดังนี้
          ช้าง กับ ม้า ควรสร้างที่อยู่ที่เป็นคอก เพราะเป็นสัตวืที่ตัวใหญ่  สร้างในที่อากาศถ่ายเท สะดวก ไม่แออัดเกินไป ดังนั้นการที่เราจะสร้างที่อยู่ให้กับ ช้าง ม้า เราควรสร้างเป็น คอก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่  เช่น  ม้า  วัว  ควาย  โดยอาจมีหลังคาหรือไม่มีก็ได้

          ที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์เลี้ยง  ควรมีลักษณะ  ดังนี้
          1)  มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง
          2)  มีความมั่นคง  แข็งแรง  ทนทาน  กันแดด  กันฝน  และให้ความปลอดภัยแก่สัตว์
          3)  อยู่ที่โล่ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ทำความสะอาดได้ง่าย
          4)  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหรือรบกวนสุขภาพของผู้อื่น

          การดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง  ควรปฏิบัติดังนี้
          1)  หมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของสัตว์
          2)  หมั่นตรวจดูว่า  ที่อยู่ของสัตว์มีส่วนใดชำรุด  เมื่อพบควรรีบซ่อมแซม
          3)  คอยดูแลและกำจัดสัตว์ที่ชอบทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์  เช่น  ปลวก  มอด
          4)  เมื่อสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ควรจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เพียงพอกับสัตว์