สัตว์เลี้ยงประเภทใช้แรงงาน

 สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน คือ

2.     สัตว์ที่ใช้แรงงาน  แบ่งออกแบ่ง 2 แบบ ได้แก่

               2.1 สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ  เช่น  ช้าง  ม้า เป็นต้น

 สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน  สัตว์เลี้ยงที่ใช้แรงงาน

สัตว์เหล่านี้จะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นแรงงานให้กับมนุษย์เรา ใช้ในการขนของ ขนเสบี่ยงอาหาร หรือสิ่งของต่างๆอีกมากมาย

               2.2 สัตว์ที่ใช้ไถนา  ลากเกวียน  เช่น  วัว  ควายเป็นต้น

 สัตว์เลี้ยงประเภทใช้แรงงาน สัตว์เลี้ยงประเภทใช้แรงงาน

วัว ควาย บางพื้นที่หรือบ้าานหลังครัวเรือนอาจก็เลี้ยงไว้ขายหรือไว้ใช้งานเช่นกัน เช่น ควาย อาจจะใช้ไถ่นา เป็นต้น